1. Rukopise izvoda i punih radova, napisane u WORD-u, poslati putem e-pošte na adresu stedconference@gmail.com. Obrazac za pisanje izvoda rada se može preuzeti sa linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je: 01.05.2023. godine, a za slanje punih radova je: 15.07.2023. godine.

3. Obrazac za pisanje punih radova sa detaljnim uputstvima se može preuzeti sa linka: OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina: 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jednom od službenih jezika BiH treba da dostave i prevod naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik