Instrukcije za autore

1. Rukopise izvoda i punih radova, napisane u WORDU, poslati putem e-pošte na adresu stedconference@gmail.com. Obrazac za pisdanje izvoda rada se može preuzeti sa linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je: 10.05.2022. godine, a rok za slanje punih radova je: 15.07.2022. godine.

3. Obrazac za pisanje punih radova sa detaljnim uputstvima se može preuzeti sa linka: OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina: 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik