IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

STED 2020

Koorganizatori:

Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija;
Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik, Crna Gora;
Institut poslovne ekonomije i Fakultet poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija; 

Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija;
Naučno-stručno udruženje "Futura" Šibenik, Hrvatska;
Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, BiH;

Trebinje, 8 - 11. Oktobar 2020.

Instrukcije za autore

1. Rukopise izvoda i radova, napisane u WORDU, poslati putem  E-poštom na adresu stedconference@gmail.com. Preuzmite obrazac izvoda sa ovog linka: OBRAZAC-IZVODA-RADA.

2. Rok za slanje izvoda je 31.08.2020. godine, a rok za slanje punih radova je 30.09.2020. godine.

3. Obrazac za pisanje rada sa detaljnim uputstvima možete pruzeti na sljedećem linku OBRAZAC-PUNIH-RADOVA

4.  Za poster prezentacije obezbijeđena je površina 0.9 x 0.9 m.

Autori koji prijavljuju radove na jezicima bivših jugoslovenskih republika treba da dostave i prevod Naslova, adrese insititucija autora i Izvoda rada na Engleski jezik