Dr Milan Vraneš

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Tema plenarnog predavanja:

Dr Milan Vraneš je vanredni profesor na Katedri za Analitičku hemiju, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu. U naučnom radu bavi se proučavanjem jonskih tečnosti, njihovom sintezom, karakterizacijom i primenom, ispitivanjem fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti, elektrolitima litijum-jonskih baterija, zelenom i analitičkom hemijom. Koautor je 141 naučnih radova u časopisima sa SCI liste i preko 200 sopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Naučni radovi su do sada citirani preko 1300 puta, a h-indeks je 18.

Dr Ivica Vujičić, Naučni saradnik

Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija.

Tema plenarnog predavanja: Radijaciona obrada savremenih polimernih materijala i perspektiva industrijske i komercijalne primene

Dr Ivica Vujčić rođen je u Beogradu, 26. novembra 1980. godine. Diplomirao je 2011. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije je upisao 2013. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 2019. godine sa prosečnom ocenom 10,0 odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Efekti visokoenergetskog zračenja na strukturna i optička svojstva luminescentnih materijala na bazi retkih zemalja“. Njegovo istraživanje se fokusira na sintezu i karakterizaciju luminiscentnih materijala i nanomaterijala, efekte zračenja u materijalima, radijacione tehnologije i dozimetriju. Autor je 16 naučnih radova kategorije M20.